Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp - Điện thoại: 0277.3871588
Cỡ chữ
► Giới thiệu sáchChính trị - Xã hộiĐảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện n

Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay

Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay

Thông tin tài liệu

Tác giả: Đặng Văn Tin; Trần Khắc Việt
Nhà xuất bản: NXB Lý luận Chính trị
Năm xuất bản: 2019
Môn loại: Chính trị - Xã hội
Format: 245tr., 21cm
Xem trực tuyến: Click vào đây

Nội dung

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Thư viện tỉnh Đồng Tháp giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách “Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay” do TS Đặng Văn Tin, PGS, TS Trần Khắc Việt biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành năm 2019.
Quyển sách cung cấp đến bạn đọc cơ sở lý luận và thực tiễn cũng như đưa ra những yêu cầu và đề xuất giải pháp nhằm đề cao trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trước nhân dân về những quyết định của mình trong thực tiễn.
Ba chương của quyển sách trình bày một cách mạch lạc, bằng những dẫn chứng xác thực về các vấn đề cụ thể như sau:
1 - Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về việc ban hành các quyết định cơ bản là đúng đắn, kịp thời, đồng bộ và có tính khả thi, phù hợp với sức dân và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
2 – Đảng thực hiện tốt trách nhiệm trước nhân dân trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi các quyết định do Đảng đề ra.
3 – Đảng đã nhận trách nhiệm trước nhân dân về những hạn chế trong đường lối, chủ trương do Đảng đề ra, trong tổ chức thực hiện quyết định và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, có biểu hiện tiêu cực.
Nếu như ở chương thứ nhất của quyển sách bạn đọc được tiếp cận những cơ sở lý luận thì nội dung chương thứ hai tập trung phân tích thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra với Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Thực tiễn đã chứng minh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của Đảng cũng như đòi hỏi của nhân dân đối với Đảng trong việc đề ra và thực hiện những quyết định quan trọng liên quan đến sự phát triển của đất nước. Trong Chương thứ ba, cũng là chương chiếm dung lượng nhiều nhất của quyển sách đã đi sâu phân tích những yêu cầu và đề ra 07 giải pháp chủ yếu để Đảng thực hiện tốt việc chịu trách nhiệm về những quyết định của mình đến năm 2030.
Đứng trước những đòi hỏi mới, Đảng phải thực hiện tốt hơn trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân, tạo được sức mạnh đoàn kết nhất trí của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng để hoàn thành thắng lợi công cuộc đổi mới, Đảng thực sự là đại biểu cho trí tuệ và niềm tin của nhân dân.
Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
Sách hiện sẵn sàng phục vụ tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Thanh Duyên

Thư viện tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3871588; Email: dongthaplibrary@thuviendongthap.com
Địa chỉ trang tin: http://www.thuviendongthap.vn hoặc http://www.thuviendongthap.com
Trang chủ | Liên hệ
 
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT, cấp ngày 08/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.